Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej Administratora wobec użytkowników serwisu internetowego otimo.pro ( dalej zwany „Serwis”) oraz pozostałych osób nawiązujących kontakty z Administratorem, w tym za pośrednictwem Serwisu, we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych

1.1. Administratorem Serwisu otimo.pro oraz Administratorem w Państwa danych osobowych rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) jest OTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000866369 , posiadająca NIP 7272845850, REGON 387368740,, kapitał zakładowy 30 000,00 zł, email: otimo@otimo.pro (dalej „Administrator”).

1.2 Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, kontaktu za pośrednictwem Serwisu lub w inny sposób, komunikacji, w tym w sprawach zawarcia umowy oraz przesłania informacji handlowych, zawierania i realizacji umowy, w tym umów o usługi świadczone drogą elektroniczną, , skorzystania przez Państwa z możliwości współpracy z Administratorem, usług Administratora, w celach marketingowych oraz analitycznych, a w razie zawarcia umowy, także w celach sprawozdawczości rachunkowej i finansowej, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. W tych celach Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa firmy oraz pozostałe dane osobowe podane w toku kontaktu Administratorem lub w toku korzystania z Serwisu, w tym poprzez formularz kontaktowy, a także dane osobowe zbierane za pośrednictwem plików cookies oraz IP komputera użytkownika Serwisu. W przypadku zawierania umowy, podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. W razie, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, dane będą przetwarzane na podstawie zgody, co będzie wynikać z treści udzielonej zgody. Dane mogą być przetwarzane również na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

1.3 Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – formularz kontaktowy. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię, adres e-mail, numer telefonu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy drogą elektroniczną. W przypadku Państwa prośby o kontakt telefoniczny, niezbędne jest również podanie numeru telefonu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

1.4 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji oraz danych osobowych o użytkownikach i ich zachowaniu także poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

1.5 Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez czas nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały zebrane i są wykorzystywane, w szczególności do czasu wykonania umowy, w tym jej rozliczenia lub przedawnienia roszczeń z tytułu danej umowy, przez czas niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. podatkowego lub przepisów dotyczących rachunkowości), a w przypadku zgody- do czasu jej skutecznego cofnięcia (odwołania).

1.6 Przetwarzanie odbywa się na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, a także w zakresie danych osobowych podawanych przez Państwa w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. dla celu kontaktu przed zawarciem umowy, odpowiedzi na pytania, komunikacji itp.

b) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. w celu wystawiania faktur, jak również dla celów sprawozdawczości rachunkowej i finansowej

c) art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dla celów: przesyłania informacji handlowych, marketingu bezpośredniego, wykrywania i zapobieganiu nadużyć, oceny wiarygodności płatniczej, analiz statystycznych a także dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

d) art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia- w razie wyrażenia zgody, w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne.

1.7 Administrator wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies w celach usprawnienia funkcjonowania Serwisu. Dostarczają danych o aktywności użytkowników w Serwisie. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Zasady korzystania określa punkt 6 niniejszej Polityki Prywatności.

1.8 W odniesieniu do Państwa danych osobowych, Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, decyzji będących wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania w rozumieniu Rozporządzenia.

1.9 Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych, jak również przez czas niezbędny dla pozostałych celów przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

 

2. Prawa osoby, której dane dotyczą.

2.1 Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.

2.2 Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:

2.2.1 w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

2.2.2 w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

2.2.3 w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

2.2.4 w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;

2.2.5 w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.

2.3 Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2.4 Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości.

 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3.1 W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, np. jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi lub umowy, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.

3.2 Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą Polityką Prywatności. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody, w sposób określony w ramach zgody, np. przez zaznaczenie odpowiedniego okienka.

3.3 Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona.

3.4 Ponadto mogą Państwo zawsze wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 7 niniejszej Polityki Prywatności.

3.5 Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

4. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych.

4.1 Administrator może korzystać również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – na przykład serwisów obsługujących płatności, zapewniających utrzymanie serwerów lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje, co w szczególności dotyczy personelu i podwykonawców Administratora oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Jeśli dane podmioty nie są samodzielnymi administratorami, ani nie działają na podstawie upoważnień w ramach struktury Administratora przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom.

4.2 Odbiorcami danych mogą być też uprawnione organy, w tym państwowe, na ich wniosek

4.3 Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.

 

5. Bezpieczeństwo danych osobowych.

5.1 Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.

6. Polityka cookies.

6.1 Serwis korzysta z plików cookies, na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

6.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

6.4 Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6.5 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub np. wylogowania, jeśli strona przewiduje logowanie. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Wyróżnia się również „analityczne” pliki cookies które zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny. Pliki cookies mogą być również pilkami „funkcjonalnymi”. ‘Funkcjonalne’ pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.

6.6 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6.7 Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6.8 Administrator korzysta również z Goolge Analitycs w celach analitycznych, w szczególności aby śledzić skąd pochodzi ruch na stronie. Zgodnie z określonymi funkcjonalnościami Google Analitycs, stosowanymi przez Administratora również piki „cookies” i zawarte w nich dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych oraz analitycznych , a dane w nich zawarte również służyć profilowaniu. Operatorem usługi Google Analytics jest spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351 z siedzibą w USA. Użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie danych związanych z korzystaniem z informacji zbieranych przez Google Analytics, oraz na przetwarzanie tych danych przez firmę Google, a także może uniemożliwić takie działania. W tym celu należy pobrać dodatek do przeglądarki dostępny tutaj: tools.google.com/dlpage/gaoptout, a następnie zainstalować go.

6.9 Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.W celu zarządzania ustawieniami cookies należy je zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

6.10 Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików „cookies” są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików „cookies” przez Serwis– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

6.11 Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej np:
– w przeglądarce Chrome
– w przeglądarce Firefox
– w przeglądarce Microsoft Edge
– w przeglądarce Opera
– w przeglądarce Safari

7. Dane kontaktowe. Postanowienia końcowe.

7.1 Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu, użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

7.2 Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy zasad wyświetlania reklam podmiotów trzecich na stronie- w tym zakresie zalecamy zapoznanie się z Politykami Prywatności podmiotów udostepniających reklamy.

7.3 Administrator ma praw w każdym czasie ma prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, poprzez zamieszczenie w Serwisie nowej lub zmienionej wersji niniejszego dokumentu. Administrator ma także pełne prawo dokonywania w każdym czasie zmian w Serwisie, zaniechania udostępniania Serwisu, zbycia Serwisu na rzecz podmiotów trzecich.

7.4 Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: otimo@otimo.pro lub pisemnie na adres: OTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź.

 

Stan na dzień 18.05.2022.