Otimo i Job-Shop Scheduling Problem

Planowanie w procesach produkcyjnych

Problemy harmonogramowania produkcji

Procesy magazynowe czy produkcyjne z definicji charakteryzują się dużą złożonością, a także dynamiką i narażone są na występowanie nieprzewidywalnych zdarzeń. Dlatego też kwestia planowania zadań z uwzględnieniem wielu zmiennych, tak aby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów, a zarazem antycypacja i przygotowanie się na potencjalne zakłócenia czy przestoje jest jednym z istotnych wyzwań dla decydentów z branży logistycznej.

Job-shop problem, nazywany w skrócie JSP, czy też job-shop scheduling, dotyczy harmonogramowania zadań na liniach produkcyjnych czy halach magazynowych. W literaturze przedmiotu job-shop problem określany jest problemem gniazdowym i obok flow-shop oraz open-shop jest jednym z trzech głównych problemów harmonogramowania produkcji (biorąc pod uwagę rodzaj rozpatrywanego systemu). Flow-shop jest najprostszym problemem – gdzie operacje wykonywane są bez przerwy, a każda maszyna wykonuje zadania w takiej samej kolejności – i znajduje zastosowanie m.in. na liniach montażowych. Open-shop z kolei to problem otwarty, gdzie brakuje określenia następstw pomiędzy poszczególnymi operacjami procesu i w związku z tym poszukiwanie rozwiązania jest bardzo pracochłonne, a liczba różnorodnych wariantów harmonogramów jest bardzo duża.

JSP - krótka charakterystyka

Czym jest Job-Shop Scheduling Problem?

Job-shop problem to najbardziej ogólny i uniwersalny z problemów harmonogramowania. Zakłada on całkowite uporządkowanie zadań i operacji oraz przyjmuje określone wytyczne i ograniczenia wynikające z technologii (m.in. żadna z maszyn nie może wykonywać w tym samym momencie więcej niż jednej operacji). Problem polega na określeniu optymalnego rozwiązania, które będzie minimalizować zaangażowane zasoby (czas, maszyny, pracowników) na wykonanie wszystkich operacji rozpatrywanego procesu (za Łukasz Sobaszek, Arkadiusz Gola, Antoni Świć, Analiza problemu Job-shop z uwzględnieniem zakłóceń procesu produkcyjnego).

OTIMO I JSP

Jak wpisuje się w to Otimo i
w czym możemy Ci pomóc?

JSP jest jednym z obszarów, na których w Otimo skupiamy najwięcej uwagi. Nie tylko rozwijamy algorytmy z zakresu job-shop scheduling ale na ich podstawie tworzymy również gotowy optymalizator w postaci API (Otimo Solver), który w prosty sposób może zostać zintegrowany z praktycznie każdym systemem WMS.

Otimo Solver optymalizuje harmonogramowanie procesów na halach magazynowych, czy liniach produkcyjnych umożliwiając m.in.:

Uporządkowanie zadań w celu możliwie efektywnej utylizacji zasobów: parku maszynowego, pojazdów, wykwalifikowanego i niewykwalifikowanego personelu, punktów usługowych i pomieszczeń.

Estymację i kontrolę nad tym, ile sorterów, ludzi, pojazdów i innych środków transportowych jest potrzebnych, aby obsłużyć daną liczbę przesyłek dziennie.

Redukcję zapotrzebowania na tabor i zasoby ludzkie do obsługi określonej liczby zamówień.

Sterowanie rozkładaniem i wydawaniem towarów w magazynie oraz realizację zamówień, tak aby wysłać je w danym oknie czasowym.

Możliwie szybką reakcję na awarie i minimalizowanie przestojów.

Skuteczniejsze planowanie i efektywniejsze zarządzanie łańcuchem dostaw.